Via pública

- Reurbanització carrer Maladeta i Menta.
- Reurbanització carrers Hortènsia, Pubilla Casas i Pere Galvany.
- Reurbanització plaça Blas Infante.
- Reurbanització carrers Molí i Pere Pelegrí.
- Reurbanització avinguda del Torrent.
- Creació d'una zona verda d l'interior de l'illa entre els carrers Pere Galvany, Hortènsia,
  Menta i Pubilla Casas.
- Renovació de la xarxa de clavegueram.
- Creació d'àrees de pacificació del trànsit rodat.


Reurbanització carrer Maladeta i Menta
Descripció
La totalitat de la superfície urbanitzada es dotarà d'un disseny unitari que millorarà la relació entre les zones comunitàries d'accés als edificis d'habitatges i l'espai públic. S'eliminaran les barreres arquitectòniques, es plantarà arbrat viari i es reubicaran els contenidors per a la recollida de residus d'acord amb el nou ample de calçada i vorera.
Les actuacions en mobiliari urbà i equipaments consistiran en la instal·lació de bancs, papereres i pilones metàl·liques per impedir el pas de vehicles als carrers adjacents per a vianants i l'aparcament sobre les voreres.
Objectius
- Millorar la urbanització dels carrers i la qualitat del mobiliari i de l'espai urbà,
  ordenar la mobilitat en l'entorn de la boca d'accés a l’estació de metro.
- Augmentar l'espai destinat als vianants i reduir l'espai ocupat pels vehicles,
  així com dotar-lo d'un disseny unitari que potencïi els usos cívics.
- Incrementar la percepció de seguretat de l'espai públic.
- Revaloritzar la imatge del barri i promoure la seva interrelació amb la resta
  del municipi d'Esplugues i amb l'Hospitalet.

Situació
Finalitzat.

Reurbanització carrers Hortènsia, Pubilla Casas i Pere Galvany
Descripció
Realització de mesures per pacificar el trànsit de vehicles i per donar una major importància a l'accessibilitat de vianants. La totalitat de la superfície urbanitzada es dota d'un disseny unitari per millorar la relació entre les zones comunitàries d'accés als edificis d'habitatges i l'espai públic. S'eliminen les barreres arquitectòniques, es replanta l'arbrat viari i es reubiquen els contenidors per a la recollida de residus. També s'instal·la nou enllumenat públic de baix consum. Les actuacions en mobiliari urbà consisteixen en la instal·lació de papereres i pilones metàl·liques.
Objectius
- Millorar l'accessibilitat, augmentant les voreres, una banda d'aparcament i una altra
  de circulació, incloent-hi la renovació del clavegueram.

- Millorar l'accessibilitat per a vianants entre el sector del barri de Can Vidalet més densament
  poblat i la zona d'equipaments i zones verdes que es troben a la rambla de la Verge
  de la Mercè i el carrer del Molí.
- Revaloritzar la imatge del barri de Can Vidalet.
Situació
Finalitzat.

Reurbanització plaça Blas Infante
Descripció
Es redefineixen els diferents espais existents per tal d'afavorir la multifuncionalitat de l'espai públic. En aquest sentit, s'instal·la nou mobiliari urbà adaptat a les necessitats de la ciutadania, consolidant especialment l'àrea de jocs infantils i les zones de repòs. Es consolida també la vegetació existent i es formen zones enjardinades amb vegetació autòctona i sistema de reg per degoteig i àrees amb arbrat d'espècies que creïn una diversitat d'espais d'ombra i zones assolellades. També es millora l'enllumenat de la zona i l'accessibilitat a l'exterior, amb un nou tractament de l'accés des del carrer Cedres i de la rampa que connecta la plaça amb el carrer Serra del Cadí, així com la permeabilitat interior de la plaça. El conjunt de la intervenció té en compte la correcta integració entre aquest espais i la funcionalitat de l'entorn.
Aquesta actuació complementa a la reurbanització de la mateixa plaça realitzada en la zona de coberta dels locals comercials de la rambla de la Verge de la Mercè.
Objectius
- Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i socials de les ciutadanes
  i ciutadans del barri.

- Millorar el benestar individual, la cohesió familiar i comunitària i la qualitat de vida
  de la ciutadania.

- Potenciar la identitat cultural i associativa del barri.
Situació
Finalitzat.