Polítiques d'igualtat

- Transversalitat de gènere i participació i corresponsabilitat de les dones
  en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral.

- Integració de polítiques de conciliació i nous usos del temps.
- Creació de l'espai lúdic infantil "Minuts Menuts".
- Millora de l'enllumenat i instal·lació de sistemes de videovigilància a les parades
  de transport públic.Transversalitat de gènere i participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral
Descripció
Can Vidalet és el barri d'Esplugues que recull una major concentració de població i també un major percentatge de dones. El barri compta amb un bon teixit de dones actives tant a nivell individual com integrades en alguna associació.
Amb aquest projecte es pretén revisar la neutralitat de gènere de les actuacions del Projecte en relació amb la seva planificació, disseny, execució i avaluació, a partir de l'aportació de criteris de gènere que facilitin l'ús dels serveis i dels espais en relació amb el temps de la vida quotidiana, sempre mitjançant la participació activa de persones expertes i dones del barri, en tots els òrgans de direcció, coordinació i participació.
A la vegada s'aportaran criteris de gènere en la globalitat del Projecte que facilitin una major qualitat de vida tant per als homes com per a les dones en relació amb les tasques de la vida quotidiana.
Objectius
- Revisar la neutralitat de gènere de totes les accions del Projecte, des de la seva planificació,
  disseny, execució i avaluació, amb la participació activa en tots els òrgans de direcció,
  coordinació i participació d'experts/es i dones del barri.
- Participar en el Pla de Millora de Can Vidalet les dones en clau de gènere i aportar criteris
  de gènere en la globalitat del projecte que facilitin l'ús dels serveis i dels espais a dones
  i homes per a una major qualitat de vida.
- Aportar la visió i el saber de les dones en la globalitat de les actuacions, de manera
  específica en les actuacions que més tenen a veure amb el model d'organització
  i planificació dels espais, tenint en compte de manera especial els aspectes de seguretat
  i facilitació de la comunicació, de veïnatge i intercultural dels espais públics.
Situació
Revisió i aportacions a les intervencions per part del Grup de Treball de les dones mitjançant Treball de Camp (projecte de la Plaça Blas Infante, reforma carrers Maladeta, Pubilla Cases, Pere Galvany i Hortènsia), reunions de treball (Dinamització comercial, Servei de mediació ciutadana, Curs d'acollida a dones nouvingudes, Programa d'Alfabetització Digital per a persones en risc d’exclusió, Programa d'alfabetització intergeneracional) i seguiment amb responsables tècnics dels projectes de les propostes aportades pel grup de Transversalitat de gènere als diferents projectes urbanístics treballats.
Encara que en aquests moments està temporalment suspès, es preveu la continuació amb el projecte a través de la mateixa metodologia: Treball de Camp, reunions de treball i seguiment amb responsables tècnics dels projectes de les propostes aportades pel grup de Transversalitat de gènere.