Noves tecnologies

- Programa de promoció de les infraestructures comunes de telecomunicacions.
- Instal·lació de punts Wi-Fi en els equipaments públics del barri.
- Connexió mitjançant fibra òptica dels equipaments públics del barri.


Programa de promoció de les infraestructures comunes de telecomunicacions
Descripció
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat creu que, davant la importància que tenen les noves tecnologies i l'accés a la societat del coneixement, i veient que la inclusió digital al barri de Can Vidalet és millorable, és imprescindible que es facin actuacions per tal d’augmentar aquesta inclusió digital.
Aquesta actuació contempla la dotació d'un fons per subvencionar una part del cost d'implantació de la Infraestructura Comú de Telecomunicacions (ICT) en els edificis privats del barri, amb l'objectiu de promoure l’accés a la societat de la informació per part de tota la ciutadania.
Objectius
- Promoure l'accés a la societat de la informació per part de tota la ciutadania de Can Vidalet,
  evitant que es produeixi una fractura digitali.

- Facilitar un entorn de treball i de relació en xarxa, contribuint a enriquir i enfortir el teixit
  associatiu del barri i la participació ciutadana.

- Millorar els canals de relació amb l'Ajuntament i altres administracions públiques.
- Revaloritzar la imatge del barri i promoure la seva interrelació amb la resta del municipi.
Situació
En suspensió temporal.