Àmbit social

- Adequació de camins escolars.
- Pla de dinamització comercial.
- Pla de senyalització comercial.
- A Can Vidalet "Patis Oberts".
- Programa d'alfabetització digital intergeneracional.
- Programa d'alfabetització per a persones amb risc d'exclusió.
- PRAM i Guia d'acollida digitalitzada.
- Cursos de formació per a persones nouvingudes.
- Procés participatiu per al desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral
  de Can Vidalet.

- Mediació ciutadana.

- Programa d'ajuts al comerç.
- "Jo també sóc del barri".- "Fem Barri, Fem Cultura!"
- Programa de comunicació del Projecte d'Intervenció Integral de Can Vidalet.


Adequació de camins escolars
Descripció
Realització d'un estudi sobre els itineraris escolars d'accés als centres educatius del barri de Can Vidalet i a l'Institut Públic Joanot Martorell, on estudien molts joves del barri.
Objectius
- Millorar els accessos en clau de seguretat i comoditat per a tot l'alumnat i mares i pares
  que van a peu.
- Treballar per disminuir els acompanyaments en cotxe a l'escola.
- Aconseguir un model de mobilitat per al barri que sigui més sostenible i segur per a nenes,
  nens i joves en els seus desplaçaments diaris a l'escola.
Situació
Diagnosi realitzada pendent de la redacció del projecte.

Pla de dinamització comercial
Descripció i objectius
El Pla de dinamització comercial té com a objectiu promocionar el comerç, atreure clients al barri, i evitar fuites de despesa comercialitzable a d'altres indrets, a través de la realització d'esdeveniments comercials al carrer, com Mostra Canvi, i activitats de fidelització i promoció del comerç del barri.
Situació
- Campanya de promoció del comerç durant l'època de Nadal.
- Realització de dos edicions de  Mostra Canvi, anys 2010 i 2012, a la rambla Verge de la Mercè.

Pla de senyalització comercial
Descripció
Implantació d'una senyalització comercial i d'equipaments socioculturals al barri.
Objectius
- Incrementar la centralitat i l'activitat comercial al barri en relació amb el conjunt
  de l'oferta comercial del municipi, tant per a les persones residents com a les persones
  dels nuclis veïns.
- Impulsar la zona comercial i els locals comercials de la zona.
- Millorar les condicions d’accés i mobilitat al barri.
- Identificar, localitzar i delimitar l’espai comercial; i implantar els senyals.
Situació
Finallitzat.

A Can Vidalet "Patis Oberts"
Descripció
Obertura del pati del CEIP Can Vidalet a la ciutadania, convertint-lo en un espai de convivència i punt de trobada més enllà de l'horari lectiu.
Objectius
- Posar a disposició de la ciutadania la pista del CEIP Can Vidalet per a l'ús lúdic i esportiu
  en horari extraescolar.
- Implantar un programa de dinamització dels "Patis Oberts" que permeti, mitjançant
  les activitats d'esport per a tothom amb una periodicitat mensual, traslladar valors educatius
  (tolerància, igualtat, solidaritat, respecte a les normes, fairplay...) i fomentar els hàbits
  saludables.
Situació
Implantació: 14 de novembre de 2009. En actiu durant l'any escolar.

Programa d'alfabetització digital intergeneracional
Descripció
Desplegament d'un programa d'alfabetització intergeneracional que doti a les persones participants dels coneixements adequats per fer un ús quotidià de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Al programa hi participaran el col·lectiu de la gent gran i l'alumnat de les escoles del barri.
Objectius
- Reduir l'escletxa digital, afavorint l'educació en valors; i afavorir la cooperació
  intergeneracional per tal que infants i adults puguin treballar i aprendre els uns dels altres.
Situació 
Suspès temporalment. Han participat aproimedament 200 persones entres avis, avies, nens i nenes de 4t de promària i joves de 4t d'ESO. 
Activitat publicada a la web de la Unió Europea referent a l'any de l'envelliment actiu.

Programa d'alfabetització per a persones amb risc d'exclusió: Programa d'alfabetització digital per a persones que no han tingut accés a les TIC
Descripció
L'alfabetització digital pretén augmentar els coneixements digitals a través de la dotació de les eines necessàries per fer ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació a persones del barri de diferents col·lectius que estan en risc d'exclusió social.
S'ha fet difusió del projecte i s'han mantingut reunions amb els referents tècnics de cada col·lectiu, al qual s'han adreçat els següents tallers: Associacions de dones; Curs de formació de persones nouvingudes; Servei d'ocupació, i Comerciants. Es posa en pràctica cadascun dels coneixements adquirits en funció de les necessitats de cada grup, amb la finalitat què guanyin en autonomia, tant a nivell tècnic com a nivell més personal.
La proposta per al desplegament del programa d'alfabetització digital es planteja al llarg de quatre cursos escolars (del 2008/09 al 2011/12).
Objectius
- Afavorir la integració dels grups de població en risc d'exclusió social mitjançant
  l'aprenentatge i la utilització de les TIC.
- Reduir la fractura digital.
Situació
Inici: maig 2010. Suspès temporalament a partir de juny de 2012.

PRAM i Guia d'acollida digitalitzada
Descripció
Pla per gestionar la convivència al barri i canalitzar els serveis socials amb la coordinació amb institucions de rang superior segons les necessitats emergents de la població.
La guia d'acollida és un document amb informació sobre els indicadors demogràfics de la població, els serveis socials existents i els requisits per accedir-hi, les normes cíviques, el transport... S'editarà en les quatre llengües majoritàries entre la població del barri de Can Vidalet, tant en format imprès com digital.
Objectius
Oferir a la nova ciutadania tota la informació sobre els serveis públics existents al municipi i les vies d'accés als mateixos.
Situació
En funcionament.

Cursos de formació per a persones nouvingudes
Descripció
Realització de cursos de formació adreçats a les dones immigrants, per afavorir la seva integració social.
Objectius
- Cursos per a persones adultes immigrants que acaben d'arribar o que tenen alguna
  competència a desenvolupar, com pot ser la recerca de feina. L'aprenentatge de la llengua
  és un element indispensable per aconseguir la integració, per tant es converteix en el vehicle
  per adquirir altres competències que permetin viure i conviure al nouvingut.
Situació
En funcionament.
Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari "Cursos de formació per a persones nouvingudes" que es troba al Punt d'Atenció a la Ciutadania (Edifici Molí).

Procés participatiu per al desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral de Can Vidalet
Descripció
Programa per incentivar la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració i execució del Pla de millora de Can Vidalet.
Objectius
- Aconseguir la participació ciutadana en el Pla de millora de Can Vidalet, a través dels grups
  de treball o fent els suggeriments sobre qualsevol dels projectes inclosos al Pla.
Situació
Suspès temporalment.

Mediació ciutadana
Descripció
Creació d'un servei de mediació que permeti resoldre conflictes.
- A les comunitats de veïns.
- Entre els membres d'una familia.
- Entre associacions/grups o membres dels mateixos.
- Dins de la comunitat escolar i els sorgits de la convivència diària.
Objectius
- Fomentar la cultura de la mediació com una eina de millora de la cohesió social i de foment
  de la participació ciutadana; i fomentar l'ús del diàleg com a mitjà de resolució
  dels conflictes.

Situació
Servei en funcionament.

Programa d'ajut.s al comerç.
Descripció
Ajuts dirigits a establiments comercials per a la seva millora.Són susceptibles de rebre subvenció la reforma de façanes i aparadors, les obres que comportin un increment de la visibilitat del local quan estigui tancat, l'automatització de les portes, la modernització de la il·luminació exterior (sempre que comporti una millora de l'eficiència energètica), l'eliminació de barreres arquitectòniques o la instal·lació o substitució de rètols. També es tindran en compte les intervencions que es realitzen a l'interior per millorar l'eficiència (instal.lació elèctrica, sortida de fums ...), instal·lar serveis de telefonia i internet, aire condicionat o treballs de pintura, entre d'altres.
Els ajuts cobreixen el 50% de la despesa, si bé no pot superar els 3.000 euros per local.
Objectius
La mesura pretén ser un incentiu per evitar el tancament d'establiments a causa de la crisi econòmica. Així, les ajudes s'aplicaran a la realització d'actuacions als locals que tinguin com a objectiu augmentar la seva competitivitat.Situació
Programa temporalment suspès.
 
 "Jo també sóc del barri"