Ajudes a habitatges

- Creació d'una Oficina tècnica per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges.
- Pla d'ajudes per a la instal·lació d'ascensors en els edificis d'habitatges
  de 4 plantes o més.
- Pla d'ajudes per a la rehabilitació dels elements comuns i instal·lacions comunitàries
  dels edificis d'habitatges.Creació d'una Oficina tècnica per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges
Descripció
L'oficina tècnica per a la rehabilitació gestiona els ajuts per a la instal·lació d'ascensors en edificis de 4 plantes o més i per a la rehabilitació de patologies en elements comuns i instal·lacions comunitàries dels edificis d'habitatges. Les seves funcions són:
1.- Difondre els programes d'ajudes.
2.- Dur a terme una assistència tècnica i social a les Comunitats de Propietaris
      per tal d’afavorir la solidaritat entre els seus membres i poder arribar als acords
      necessaris que facin viables les obres.

3.- Realitzar l'assistència tècnica per sol·licitar les ajudes complementàries que atorga
     la Generalitat de Catalunya i el mateix Ajuntament d'Esplugues en aquest àmbit sectorial.

4.- Realitzar o encarregar els Test de l'edifici (ITE) i els Informes Interns d'Idoneïtat
     necessaris per sol·licitar les ajudes.

5.- Supervisar les obres.
6.- Acompanyar a les comunitats de propietaris durant un període de temps.
Objectius
- Aconseguir les millors condicions possibles per al finançament de les obres.
- Assegurar la correcta execució de les obres.
- Millorar la convivència en les comunitats de propietaris/àries, facilitant l'enteniment
  entre els seus membres.

Situació
En funcionament des de desembre de 2009.

Pla d'ajudes per a la instal·lació d'ascensors en els edificis d'habitatges de 4 plantes o més
Descripció
Segons el Cens de Població i Habitatges de l'any 2001, el 58,82% dels 204 edificis del barri de 4 plantes o més destinats a habitatge no disposen d'ascensor. Aquest greu problema d’accessibilitat es veu agreujat, en alguns sectors del barri, per desnivells en la topografia dels carrers, que se salven sovint amb escales que no disposen de rampa adaptada.
Considerant el baix nivell de renda de gran part dels residents a Can Vidalet i el règim de propietat horitzontal absolutament majoritari, es planteja la posada en marxa d'un Pla d'Ajudes per a la instal·lació d’ascensors en els edificis de 4 plantes o més que no en disposen. Es prioritzaran les actuacions, en la mesura que sigui possible, en els edificis en els quals resideixin persones amb mobilitat reduïda, edat avançada, rendes més baixes i/o famílies amb nadons.
Objectius
- Aconseguir la màxima accessibilitat en tots els edificis del barri.
- Millorar la qualitat de vida dels residents, reduint la situació de precarietat
  en la que viuen molts d'ells.

- Millorar l'entorn i la imatge del barri.
- Revaloritzar els edificis.
Situació
En suspensió temporal.

Pla d'ajudes per a la rehabilitació dels elements comuns i instal·lacions comunitàries dels edificis d'habitatges
Descripció
El barri de Can Vidalet compta amb un conjunt d'habitatges que data dels anys 60 i 70 del segle passat. Segons el Cens de Població i Habitatges de l'any 2001, el 9,65% dels 259 edificis del barri destinats principalment a habitatge es troba en estat de conservació ruïnós o dolent i un 16,99% addicional té un estat deficient.
Considerant el baix nivell de renda de gran part dels residents al barri de Can Vidalet i el règim de propietat horitzontal absolutament majoritari, es planteja la posada en marxa d'un Pla d'Ajudes. S'atorgaran ajuts a:
- Obres de rehabilitació: patologies estructurals, deficiències constructives.
- Adequació de les instal·lacions comunitàries: sanejament, aigua, electricitat i gas.
- Obres per a la millora de l'eficiència energètica: millora de l'aïllament tèrmici / o acústic,
  instal·lació de sistemes d'obtenció d'energia.
Aquest fons complementarà les ajudes per a la rehabilitació que actualment concedeix la Generalitat de Catalunya del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya.
Objectius
- Corregir les patologies detectades en les façanes, cobertes i patis interiors dels edificis
  del barri de Can Vidalet.

- Actualitzar i/o substituir les instal·lacions comunitàries malmeses (elèctrica, d'aigua potable,
  de sanejament i de gas).

- Millorar l'aspecte i condicions dels espais comunitaris dels edificis (vestíbuls
  i caixes d'escala).

- Millorar la seguretat dels residents i de terceres persones.
- Millorar la qualitat de vida dels residents, reduint la situació de precarietat en la que
  viuen molts d'ells.

- Millorar l'entorn i la imatge del barri.
Situació
En suspensió temporal.